Voorwaarden

Onze afspraken en regels

AANVULLENDE VOORWAARDEN ASSOCIATION POWDERGUIDES
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Gevestigd aan 727, chemin du Canal, La Combe, 05600 Saint Crépin, France

Association PowderGuides is verbonden aan het APRIAM, (Association Pour la Recherche l'Innovation et l'Adaptation en Montagne) onder nummer: IM073100023, het SNGM (Syndicat National des Guides Montagne), en het ministerie van sport (Ministere Jeunesse et Sports) in Frankrijk onder nummer: 00509ED0070 op naam van M.C. Schell. De dienstverlening zal verlopen onder de Algemene Voorwaarden (Conditions Générales de vente) van het APRIAM en aanvullend de onderhavige Aanvullende Voorwaarden (Conditions Particulieres de vente) van Association PowderGuides.

Artikel 1. Definities 1
Artikel 2. Toepasselijkheid 2
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 2
Artikel 4. Boeking en totstandkoming van de overeenkomst 2
Artikel 5. Wijziging en annulering van de boeking 3
Artikel 6. Paspoort, visa en vaccinaties 3
Artikel 7. Programma- en prijswijzigingen 4
Artikel 8. Uitsluiting van (verdere) deelname 4
Artikel 9. Annulering in geval van onvoldoende deelnemende Personen 4
Artikel 10. Accommodatie 5
Artikel 11. Facturatie en (aan)betaling 5
Artikel 12. Aansprakelijkheid 5
Artikel 13. Verzekeringen 6
Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze 6

Artikel 1. Definities
In deze aanvullende voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, zowel in meervoud als in enkelvoud, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. PowderGuides: de contractuele wederpartij bij de overeenkomst met de Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige aanvullende voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b. PowderGuides kan als bemiddelaar voor diensten van derden of als reisorganisator optreden. Ingeval van bemiddeling hebben de algemene voorwaarden van de bemiddelde voorrang boven deze aanvullende voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan PowderGuides de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten en/of levering van goederen waardoor een overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Groepsreis: een door PowderGuides georganiseerde Reis (inclusief alle activiteiten) waarvoor individuen zich onafhankelijk van elkaar hebben ingeschreven en onafhankelijk van elkaar tevens Opdrachtgever zijn. Bij interpretatieverschillen over de inhoud en omvang van de prestatie is de interpretatie van PowderGuides doorslaggevend.
 4. Privéreis: een door PowderGuides in opdracht en ten behoeve van één enkele Opdrachtgever. Een Opdrachtgever kan namens een besloten groep individuen opdracht geven aan PowderGuides een Reis of Activiteit in onderling overleg samen te stellen en uit te voeren. Derden kunnen niet aan deze besloten Reis of Activiteit deelnemen. Ingeval van een Privéreis gelden deze voorwaarden ook voor de aan deze Reis deelnemende Personen. De Opdrachtgever verplicht zich deze voorwaarden vooraf aan de deelnemende Personen kenbaar te maken. Ingeval de Opdrachtgever dit nalaat is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit resulterende schade voor zowel PowderGuides als de deelnemende Persoon.
 5. Reis: Zowel de Groepsreis als de Privéreis.
 6. Reissom: het gehele door de Opdrachtgever aan PowderGuides verschuldigde bedrag met betrekking tot de Reis waarvoor de Opdrachtgever zich heeft ingeschreven met inbegrip van de verplichte aanbetaling en kosten.
 7. Activiteit: alle (geplande) activiteiten welke deel uitmaken van de door PowderGuides georganiseerde Reis.
 8. Persoon: individuen die aan een Reis of Activiteit van PowderGuides al dan niet vertegenwoordigd door een Opdrachtgever deelnemen.
 9. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze aanvullende voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen van PowderGuides, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet op de overeenkomst met PowderGuides van toepassing, tenzij deze toepasselijkheid uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.
 3. Wanneer door PowderGuides gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige aanvullende voorwaarden heeft toegelaten, laat dat onverlet haar recht alsnog naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen op grond van het feit dat PowderGuides geen beroep op onderhavige voorwaarden heeft gedaan.
 4. PowderGuides behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige aanvullende voorwaarden of enige andere overeenkomst met PowderGuides in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PowderGuides vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PowderGuides, voor de uitvoering waarvan derden (dienen te) worden betrokken.
 7. Indien de ‘Opdrachtgever’ in het kader van een Privéreis meerdere rechts- of natuurlijke personen vertegenwoordigt, zullen deze hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de met PowderGuides gesloten overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van PowderGuides zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij het aanbod een termijn voor de aanvaarding inhoudt of tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan PowderGuides opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop PowderGuides zijn aanbieding baseert.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht PowderGuides niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van PowderGuides zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW, doch exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Boeking en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alvorens een overeenkomst tussen PowderGuides en de deelnemer tot stand komt, dient de Opdrachtgever zich door middel van een online inschrijfformulier op de website van PowderGuides voor de Reis in te schrijven. Het inschrijven geschiedt door het online invullen en vervolgens verzenden van het formulier. Door het inschrijven komt een boeking en dus de overeenkomst tot stand. Het gaat hierbij dus uitdrukkelijk niet slechts om een optie.
 2. Zodra de Opdrachtgever de inschrijving heeft verricht, ontvangt de Opdrachtgever een mail met daarop vermeld de hoogte van de aanbetaling en de reisovereenkomst (contrat de vente) ter zake het volledige bedrag. De Opdrachtgever dient de aanbetaling per aan de Reis of Activiteit deelnemende Persoon over te maken op het rekeningnummer van PowderGuides.
 3. De Opdrachtgever dient zich voor de totstandkoming van de overeenkomst akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden, alsmede met de aanvullende voorwaarden behorende bij de overeenkomst. Door het verrichten van de inschrijving verklaart de Opdrachtgever dat alle deelnemende Personen voorafgaand aan de boeking een exemplaar van de algemene voorwaarden alsmede de aanvullende voorwaarden hebben ontvangen, op de hoogte zijn van de inhoud en met de toepasselijkheid daarvan instemmen.
 4. De Opdrachtgever is verplicht PowderGuides vóór het sluiten van de overeenkomst alle gegevens schriftelijk, waaronder tevens verstaan wordt per email of via het inschrijfformulier op de website van PowderGuides, te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de beoordeling door PowderGuides om tot het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Deze verplichting geldt vooral voor alle medische en conditionele achtergronden en omstandigheden die betrekking hebben op de Persoon (ingeval van een groep valt daaronder de gegevens van alle Personen die behoren tot de Opdrachtgever) en mogelijk van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst en de inschatting van risico.
 5. Ingeval van een geschil verbinden partijen zich met uitsluiting van alle andere bewijsmiddelen dat de aan PowderGuides bij inschrijving schriftelijke verstrekte gegevens tussen partijen gelden.

Artikel 5. Wijziging en annulering van de boeking

 1. Wijzigingen in de boeking op verzoek van de Opdrachtgever worden slechts na overleg met PowderGuides doorgevoerd. De kosten van deze wijzigingen komen voor rekening van de Opdrachtgever met een minimum van € 35,00.
 2. Annulering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend door schriftelijke mededeling daarvan aan PowderGuides. Hierbij geldt als annuleringsdatum de datum van ontvangst van de annuleringsbrief door PowderGuides. In geval van annulering door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever voorts aan PowderGuides verschuldigd per Persoon:
  a. tot 56 dagen voor aanvang van de Activiteit: de aanbetaling;
  b. 56 tot uiterlijk 29 dagen voor de vertrekdatum: 50% van de totale Reissom;
  c. 29 tot uiterlijk 15 dagen voor de vertrekdatum: 75% van de totale Reissom;
  d. vanaf de 14e dag: 100% van de totale Reissom.
 3. In geval van annulering, om welke reden ook, wordt de aanbetaling niet door PowderGuides gerestitueerd.
 4. Wanneer de Opdrachtgever uit eigen beweging de Reis of een Activiteit voortijdig beëindigt of aan een deel van de Reis of Activiteit geen deel wenst te nemen dan heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de Reissom of de aanbetaling.
 5. De Reissom die de Opdrachtgever van een Privéreis aan PowderGuides is verschuldigd wordt berekend door alle kosten welke samenhangen met de Privéreis op te tellen. De Reissom kan evenredig verdeeld worden over het aantal deelnemende Personen. Indien één of meer Personen van de Privéreis de overeenkomst annuleren, blijven de kosten van de Reissom gelijk maar worden de kosten verdeeld over de resterende deelnemende Personen van de Privéreis. De annulerende Persoon is in dat geval verplicht de in lid 2 van dit artikel vermelde annuleringskosten te voldoen. Het restbedrag (berekende Reissom per deelnemende Persoon voorafgaand aan de annulering minus de annuleringskosten) wordt in dat geval, evenredig verdeeld en in aanvulling op de oorspronkelijke Reissom aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. PowderGuides behoudt zich het recht om de boeking van de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder daarmee tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
  a. PowderGuides op redelijke gronden van mening is dat deelname van bepaalde Personen onevenredig veel gevaar oplevert;
  b. De reis volgeboekt is. PowderGuides neemt in dat geval uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van het inschrijfformulier contact met de Opdrachtgever op om de alternatieven te bespreken.
  In voorkomend geval zal het reeds door of ten aanzien van de betreffende Persoon betaalde gedeelte van de Reissom worden gerestitueerd, tenzij de Opdrachtgever een door PowderGuides aangeboden alternatief accepteert.

Artikel 6. Paspoort, visa en vaccinaties

 1. De deelnemende Persoon dient ingeval van reizen buiten de Europese Unie en Zwitserland in het bezit te zijn van een geldig paspoort en draagt er zorg voor dat dit paspoort tot minimaal zes maanden na de geplande terugkeerdatum geldig is.
 2. Aanvraag en verkrijging van benodigde visa is voor rekening en risico van de Persoon en Opdrachtgever. Indien afgifte van een visum wordt geweigerd, of indien het visum niet (tijdig) is aangevraagd, blijft de Opdrachtgever de volledige Reissom verschuldigd. De Opdrachtgever of Persoon heeft in voorkomend geval geen recht op restitutie van de aanbetaling of (een gedeelte van) de Reissom.
 3. De Persoon dient zelf zorg te dragen dat hij/zij over de juiste reisdocumenten beschikt. Wanneer de Persoon, om welke reden dan ook, de toegang tot een land wordt ontzegd, daaronder mede begrepen incomplete, ontbrekende of foutieve documenten, kan PowderGuides door de Persoon zowel als de Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen en/of schade die de Persoon of Opdrachtgever daardoor lijdt. Noch heeft de Persoon in dat geval recht op restitutie van de aanbetaling of (een gedeelte van) de Reissom.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de Persoon en/of Opdrachtgever om medisch advies onder andere betreffende vaccinaties in te winnen. Het inlichten en adviseren op medisch gebied valt niet onder de verplichtingen van PowderGuides in het kader van de overeenkomst.

Artikel 7. Programma- en prijswijzigingen

 1. Alle door PowderGuides vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en druk-, zet- of typefouten.
 2. Zolang de volledige reissom nog niet door de Opdrachtgever aan PowderGuides is voldaan, behoudt PowderGuides zich het recht voor om een verhoging van de Reissom te verhogen als deze verband houdt met wijzigingen in de vervoerskosten (waaronder brandstofkosten), belastingen en heffingen. PowderGuides is hiertoe gerechtigd tot 20 dagen vóór de vertrekdag. Zodra de volledige Reissom is betaald, geldt er vanaf 6 weken voor de vertrekdag (bij eigen-vervoerreizen 6 weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) een prijsgarantie. Voor reisovereenkomsten uitgevoerd met een chartervlucht naar Europese bestemmingen en Middellandse Zeelanden, geldt een prijsgarantie vanaf het moment dat de reisovereenkomst is vastgelegd.
 3. PowderGuides behoudt zich het recht voor om een gedeelte van de Reis of om geplande activiteiten te annuleren of te wijzigen indien dit naar het oordeel van PowderGuides noodzakelijk is. Wijzigingen kunnen zich onder andere voordoen indien dit in het kader van de veiligheid van de Personen of ten gevolge van weersomstandigheden (lawinegevaar, steenslag, onweer, ongeval van een Persoon etc.) noodzakelijk is. Ingeval een van de aan een Reis deelnemende Personen tijdens de ski-of bergtocht niet meer geschikt bevonden wordt de ski-of bergtocht voort te zetten verplichten naast de betreffende Persoon ook de overige groepsdeelnemers, personen, zich deze Reis af te breken en terug te keren indien de omstandigheden naar de beoordeling van de gids daarom vragen. De Persoon die niet aan deze verplichting voldoet is aansprakelijk voor alle daaruit resulterende schade.

Artikel 8. Uitsluiting van (verdere) deelname

 1. Tijdens de Reis worden de Personen begeleid door één of meer gediplomeerde gidsen. Zowel PowderGuides als de gids heeft te allen tijde het recht om Personen uit te sluiten van (verdere) deelname aan de Reis of Activiteit indien, naar het oordeel van PowderGuides of de gids:
  a. zich bij de Persoon geestelijke of lichamelijke problemen zodanig openbaren, dat de Reis of Activiteit bemoeilijkt dan wel onuitvoerbaar wordt, of dreigt te worden;
  b. door PowderGuides of de gids gegeven instructies niet of onvoldoende worden opgevolgd;
  c. sprake is van wangedrag door de Persoon;
 2. Alle kosten die voortvloeien uit een uitsluiting van (verdere) deelname komen voor rekening van de uitgesloten Persoon. De betreffende Persoon heeft in voorkomend geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de Reissom of de aanbetaling.

Artikel 9. Annulering in geval van onvoldoende deelnemende Personen

 1. Alle door PowderGuides aangeboden reizen en activiteiten zijn gebaseerd op een minimum aantal Personen. Dit minimum aantal Personen wordt telkens vermeld in het reisprogramma. Indien het minimum aantal Personen niet wordt gehaald, neemt PowderGuides uiterlijk 3 weken voor aanvang van de Reis contact met de Opdrachtgever op.
 2. PowderGuides behoudt zich het recht voor de Reis of de Activiteit te annuleren indien het minimum aantal deelnemende Personen niet wordt gehaald.
 3. Indien de Reis door PowderGuides wordt geannuleerd, ontvangt de Opdrachtgever daarvan uiterlijk 3 weken voor aanvang van de Reis bericht, waarna PowderGuides aan de deelnemer binnen 14 dagen de door de Opdrachtgever betaalde Reissom en aanbetaling zal restitueren.
 4. PowderGuides behoud zicht het recht voor om geplande activiteiten te annuleren en te vervangen door andere activiteiten van gelijkwaardige aard. Het annuleren van een Activiteit door PowderGuides levert geen grond voor ontbinden van de overeenkomst door de Opdrachtgever op, noch heeft de Opdrachtgever in dat geval recht op enige schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de Reissom of de aanbetaling.
 5. PowderGuides aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever en/of haar Personen in het kader van de Reis of Activiteit reeds gemaakte kosten, zoals premies voor verzekeringen, uitgaven voor trein-, bus- en/of vliegtickets, aanschaf van kleding en literatuur, of enige andere schade die de Deelnemer lijdt indien de Reis of Activiteit door PowderGuides wordt geannuleerd.

Artikel 10. Accommodatie

 1. Tijdens de Reis zal de Persoon overnachten in berghutten, op zaaltjes, in gites of in een twee- of meerpersoonskamer van een hotel. De Opdrachtgever kan bij de inschrijving van een Privéreis zijn voorkeur voor een bepaalde accommodatie opgeven. PowderGuides zal zoveel als mogelijk rekening houden met de voorkeur van de Opdrachtgever. Afhankelijk van de groepsgrootte en de groepsindeling is het echter niet altijd mogelijk om kamers in te delen naar geslacht of naar voorkeur.
 2. De prijzen voor overnachtingen in een hotel zijn gebaseerd op de kosten van een overnachting op een twee- of driepersoonskamer, welke kamer wordt gedeeld door twee c.q. drie Deelnemers. Indien de Deelnemer wenst te overnachten op een éénpersoonskamer, dan dient de Opdrachtgever de kosten die daaruit voortvloeien ter plekke te voldoen.
 3. In geval gedurende de Reis gebruik wordt gemaakt van hutten van een Alpenvereniging zijn de prijzen van PowderGuides gebaseerd op de kosten die de Alpenvereniging aan haar leden in rekening brengt. Indien de Persoon niet lid is van de (betreffende) Alpenvereniging, dient de betreffende Persoon en/of Opdrachtgever ter plaatse de vereiste toeslag te voldoen. Dit geldt uiteraard uitsluitend indien en slechts voor zover gebruik wordt gemaakt van hutten van Alpenverenigingen.

Artikel 11. Facturatie en (aan)betaling

 1. PowderGuides is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een aanbetaling te verlangen. Na inschrijving ontvangt de Opdrachtgever een mail met de hoogte van de aanbetaling alsmede de reisovereenkomst (contract de vente) met daarop de totale reissom. Aanbetalingen dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de reisovereenkomst (contract du vente) te worden voldaan.
 2. Het restant dient uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de Reis op de rekening van PowderGuides te staan bijgeschreven. Indien de Reis korter dan 28 dagen voor de vertrekdatum wordt geboekt, dient Opdrachtgever de volledige Reissom binnen 10 dagen na inschrijving te voldoen.
 3. Nadat PowderGuides de volledige Reissom heeft ontvangen, ontvangt de Opdrachtgever de overige reisinformatie, zoals het trefpunt voor de desbetreffende Activiteit, routebeschrijvingen en gedetailleerde informatie over de Reis en de geplande Activiteiten.
 4. PowderGuides behoudt zich het recht voor een door de Opdrachtgever gereserveerde plaats aan een derde toe te wijzen en met deze derde een overeenkomst daaromtrent te sluiten, indien de Opdrachtgever nalaat de aanbetaling of de volledige Reissom volledig en tijdig te voldoen. PowderGuides is in dat geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.
 5. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 6. De Opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke PowderGuides maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Deelnemer zijn de vorderingen van PowderGuides en de verplichtingen van de wederpartij jegens PowderGuides onmiddellijk opeisbaar.
 8. PowderGuides behoudt zich het recht voor een Opdrachtgever en/of Persoon van (verdere) deelname aan de Reis of Activiteit uit te sluiten of deelname daaraan te weigeren indien desbetreffende Deelnemer nalaat de volledige Reissom tijdig (voor aanvang van de Reis) te voldoen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan door PowderGuides georganiseerde reizen hebben een avontuurlijk, risicovol en onzeker karakter. Juist daarom kiezen deelnemende Personen voor dit soort reizen en activiteiten. Activiteiten die plaatsvinden op bergen, tijdens extreem koude weersomstandigheden, Arctische gebieden en in het afgelegen hooggebergte brengen een verhoogd risico met zich mee waarvan deelnemende Personen zich, bij lezing en acceptatie van deze voorwaarden zich verklaren bewust te zijn. Reddingsmogelijkheden en medische hulp in voormelde gebieden kunnen beperkt of zelfs niet voorhanden zijn waardoor zelfs relatief kleine voorvallen zeer ernstige (letsel en overlijden)gevolgen kunnen hebben. Daarnaast wordt bij afgelegen gebieden gebruik gemaakt van lokale transportmiddelen die niet voldoen aan de westerse veiligheidsmaatstaf. Maar waarvoor geen alternatieven voorhanden zijn. Daardoor kan ook bij het transport verhoogd risico op letsel en (personen) schade ontstaan. Tevens kunnen zich bij binnenlandse vluchten door weersomstandigheden of andere omstandigheden vertragingen of annuleringen voordoen waarvoor PowderGuides niet aansprakelijk is. Daaruit voortvloeiende extra kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever en/of deelnemende Persoon.
 2. Ondanks dat PowderGuides voor de uitvoering van de activiteiten gediplomeerde ski- en berggidsen inschakelt en zich inspant voor een zo groot mogelijke veiligheid van de deelnemende Personen, kan PowderGuides het risico op lichamelijk letsel, in het bijzonder letsel door valpartijen, bevriezingen, steenslag, lawines of hoogteziekte, voor de deelnemende Personen niet uitsluiten. Door kennisname van deze aanvullende voorwaarden verklaren de deelnemende Personen zich volledig bewust te zijn van de risico’s die verbonden zijn aan de Activiteit en Reis en PowderGuides hiervoor mocht zich een dergelijk voorval voordoen niet aansprakelijk te houden, tenzij in geval van opzet of grove schuld van de zijde van PowderGuides.
 3. PowderGuides is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de Opdrachtgever en /of deelnemende Persoon of een derde lijdt ten gevolge van deelname aan een door PowderGuides georganiseerde Reis, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door vermindering van inkomen, bedrijfstagnatie, diefstal, beschadiging of verlies van eigendommen en schade als gevolg van mechanische pech, natuurrampen, grensoverschrijding, revolutie, terrorisme, oorlogshandelingen, staking, ziekte of quarantaine.
 4. De deelnemende Persoon en Opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal, verlies en beschadiging van door PowderGuides aan de Persoon beschikbaar gestelde materialen.
 5. De in deze aanvullende voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van PowderGuides.
 6. PowderGuides is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken aan door PowderGuides ter beschikking gestelde of verkochte producten. Bij de keuze van deze Producten hanteert PowderGuides de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Artikel 13. Verzekeringen

 1. Iedere Persoon is verplicht een passende (bergsport)reisverzekering af te sluiten. De Persoon dient ervoor te zorgen voldoende verzekerd te zijn tegen reiskosten, rechtsbijstand, medische kosten, annulering en de bijzondere risico’s van ongevallen bij bergsport (bijv. kosten voor opsporing en helikoptertransport) voor de gehele periode van het verblijf. De Persoon is verplicht in het bezit te zijn van een geldige verzekering voor het betreden van alpien terrein buiten de piste. Deze verzekering dient dekking te bieden bij alle niveau van lawinegevaar onder begeleiding van een gediplomeerde berggids. De kosten van verzekering komen voor rekening van de betreffende Persoon.
 2. Alle schade en kosten welke voortvloeien uit het niet of niet voldoende verzekerd zijn, zijn voor rekening van de betreffende Persoon.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door PowderGuides gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Frans recht van toepassing voor zover dit door Verdragen niet uitgesloten is.
 2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van PowderGuides, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat PowderGuides met de Persoon of Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van de franse arbitrage.

GENERAL CONDITIONS APRIAM
Reproduction of Articles R. 211-3 to R. 211-11 of the ‘Code du Tourisme’ (French Tourism Code)

Artikel R211-3:Onder voorbehoud van de uitsluitingen die voorzien zijn in de derde en vierde alinea van artikel L. 211-7, geeft elke aanbieding en elke verkoop van reizen of verblijven aanleiding tot overhandiging van de betreffende documenten die voldoen aan de door deze paragraaf vastgestelde regels.
In geval van verkoop van vliegtickets of vervoerbewijzen voor een lijndienst zonder dat er dienstverleningen verbonden zijn aan deze transporten, overhandigt de verkoper aan de koper één of meerdere tickets voor de totaliteit van de reis die door de transportondernemer of onder zijn verantwoordelijkheid zijn uitgegeven. In geval van charters dienen de naam en het adres van het vervoersbedrijf die de tickets uitgeven, vermeld te worden. De afzonderlijke facturering van de verschillende elementen van eenzelfde toeristenarrangement waart de verkoper niet vrij van de verplichtingen die hem worden opgelegd door de reglementaire bepalingen van de onderhavige paragraaf.Artikel R211-3-1: Het uitwisselen van informatie voorafgaand aan het contract of het ter beschikking stellen van de contractvoorwaarden gebeurt schriftelijk. Dit kan per e-mail volgens de voorwaarden en uitvoering zoals voorzien in de artikelen 1369-1 tot 1369-11 van het Franse Burgerlijk Wetboek. Hierin worden de naam of firmanaam en het adres van de verkoper vermeld evenals de inschrijving in het register zoals voorzien in artikel L. 141-3 of eventueel de naam, het adres en de inschrijving van de federatie of de vereniging die genoemd worden in de tweede alinea van het artikel R. 211-2. Artikel R211-4: Voordat het contract ondertekend wordt, moet de verkoper aan de consument de informatie meedelen over de prijs, de data en de andere bestanddelen van de diensten die worden verleend tijdens de reis of het verblijf, zoals: 

1° De bestemming, de middelen, de kenmerken en de categorieën van de gebruikte vervoersmiddelen; 

2° De accommodatie, de ligging ervan, het comfortniveau en belangrijkste kenmerken, de goedkeuring en toeristische klassering volgens de regelgeving of de gebruiken van het gastland; 

3° De verstrekte maaltijden;

4° De routebeschrijving indien er sprake is van een rondreis; 

5° De formaliteiten op administratief en gezondheidsgebied, waaraan Fransen of onderdanen van een andere staat van de Europese Unie of een staat die deel uitmaakt van de EER-overeenkomst moeten voldoen met name bij het overschrijden van grenzen en hun uitvoertermijnen; 

6° De bezoeken, excursies en andere diensten inbegrepen in het arrangement of eventueel beschikbaar tegen bijbetaling; 

7° De minimale of maximale grootte van de groep waarvoor de reis of verblijf mogelijk is en tevens de uiterste datum waarop de consument in kennis zal worden gesteld van een eventuele annulering van de reis of het verblijf wegens onvoldoende deelnemers; dit is uiterlijk eenentwintig dagen voor de vertrekdatum; 

8° Het bedrag of het percentage van de prijs dat overgemaakt dient te worden als aanbetaling bij het afsluiten van het contract evenals de betaaltermijn van het resterende bedrag; 

9° De modaliteiten volgens welke de contractueel overeengekomen prijzen mogen worden bijgesteld, overeenkomstig wetsartikel R. 211-8 ; 

10° De contractuele annuleringsvoorwaarden; 

11° De annuleringsvoorwaarden zoals bepaald in de wetsartikelen R. 211-9, R. 211-10 en R. 211-11 ; 

12° Informatie over een facultatief genomen verzekering ter dekking van bepaalde annuleringsgevallen of een bijstandsverzekering die bepaalde bijzondere risico's dekt, met name de kosten van repatriëring in geval van een ongeluk of ziekte.; 

13° Wanneer de overeenkomst ook luchtvervoerdiensten inhoudt, de informatie over elk onderdeel van de vliegreis, zoals die is voorzien in wetsartikelen R. 211-15 tot R. 211-18. Artikel R211-5: De informatie die vooraf aan de consument wordt gegeven is bindend voor de verkoper, tenzij hij zich hierin uitdrukkelijk het recht voorbehoudt bepaalde onderdelen ervan te wijzigen. In dat geval dient de verkoper duidelijk aan te geven om welke onderdelen het gaat en in welke mate deze kunnen worden gewijzigd. De wijzigingen die in vooraf gegeven informatie zijn aangebracht, dienen in ieder geval aan de consument te worden meegedeeld, voordat de overeenkomst wordt afgesloten. Artikel R211-6: De overeenkomst die tussen de verkoper en de koper wordt afgesloten, dient op schrift te zijn gesteld in twee exemplaren, en door de twee partijen te zijn ondertekend. Eén ervan is bestemd voor de koper. Als het contract via elektronische weg wordt afgesloten zijn de artikelen 1369-1 tot 1369-11 van het burgerlijk wetboek van toepassing. Het contract dient de volgende bepalingen te bevatten: 

1° De naam en het adres van de verkoper, van zijn borg en van zijn verzekeraar en tevens de naam en het adres van de organisator;
2° De bestemming of de bestemmingen van de reis en, in geval van een verblijf op verschillende plaatsen, de verschillende periodes en data; 

3° De te gebruiken vervoersmiddelen, hun kenmerken en categorieën, de vertrek- en aankomstdata en plaatsen; 

4° De accommodatie, de ligging ervan, het comfortniveau en belangrijkste kenmerken, en toeristische klassering volgens de regelgeving of de gebruiken van het gastland; 

5° De verstrekte maaltijden; 

6° De routebeschrijving indien er sprake is van een rondreis;

7° De bezoeken, excursies of andere diensten die zijn inbegrepen bij de totaalprijs van de reis of het verblijf; 
8° De totale prijs van de gefactureerde dienstverleningen en tevens een opgave van alle eventuele prijsherzieningen krachtens de bepalingen van artikel R. 211-8 ; 

9° De vermelding, in voorkomende gevallen, van heffingen of belastingen die betrekking hebben op bepaalde diensten, zoals luchthaven- of havenbelastingen, toeristenbelastingen voor zover deze niet bij de prijs van de geleverde diensten zijn inbegrepen;
10° De betalingstermijnen, bedragen en - modaliteiten; in ieder geval mag de laatste betaling van de koper niet minder zijn dan 30% van de prijs van de reis of van het verblijf en dient deze te worden gedaan bij de verstrekking van de documenten die de reis of het verblijf mogelijk maken; 

11° De speciale voorwaarden die door de koper zijn bedongen en door de verkoper zijn aanvaard; 

12° De manier waarop de koper zich bij de verkoper kan beklagen over niet-uitvoering of onbehoorlijke uitvoering van de overeenkomst; een dergelijke klacht dient zo snel mogelijk per aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de verkoper te worden gericht; hierover kan de organisator van de reis en de verlener van de betreffende diensten eventueel schriftelijk worden ingelicht;

13° De uiterste datum waarop de koper kan worden geïnformeerd dat de reis of het verblijf door de verkoper is geannuleerd voor zover het doorgaan van de reis of het verblijf afhangt van een minimum aantal deelnemers, krachtens de voorwaarden van lid 7 van artikel R. 211-4; 

14° De contractuele annuleringsvoorwaarden; 

15° De annuleringsvoorwaarden zoals bepaald in de artikelen R. 211-9, R. 211-10 en R. 211-11 ; 

16° Informatie betreffende de gedekte risico's en het bedrag van de genomen verzekeringen ter dekking van de beroepsaansprakelijkheid van de verkoper; 

17° Informatie betreffende door de koper genomen verzekeringen ter dekking van bepaalde annuleringsgevallen (het polisnummer en de naam van de verzekeraar), alsmede informatie over bijstandsverzekering die bepaalde bijzondere risico's dekt, met name de kosten van repatriëring in geval van een ongeluk of ziekte; in dit geval dient de verkoper aan de koper een document te overleggen waarin minstens vermeld staat welke risico's wel en welke risico's niet gedekt zijn; 

18° De uiterste datum waarop de verkoper moet worden geïnformeerd over een eventuele overdracht van het contract door de koper; 

19° De verbintenis om aan de koper minstens tien dagen vóór de geplande vertrekdatum schriftelijk de volgende informatie te verstrekken:
a) De naam, het adres en het telefoonnummer van de lokale vertegenwoordiging van de verkoper of, bij gebrek aan een en ander, de namen, adressen en telefoonnummers van de lokale instanties die in staat zijn de consument in geval van moeilijkheden te helpen of, bij gebrek aan een en ander, het telefoonnummer dat het mogelijk maakt om in noodgevallen de verkoper te bereiken;
b) Voor de reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland: een telefoonnummer en een adres die het mogelijk maken om direct met het kind of met degene die ter plaatse voor hem verantwoordelijk is, in contact te komen; 

20° De clausule voor ontbinding en restitutie zonder boete van de door de koper aanbetaalde bedragen in geval van niet-naleving van de informatieverplichting vermeld in lid 13 van het artikel R. 211-4 ; 21° ° De verbintenis om aan de koper, geruime tijd voor het begin van de reis of van het verblijf, de vertrek- en aankomsttijden te verstrekken. Artikel R211-7: De koper mag zijn overeenkomst aan iemand anders overdragen die aan dezelfde voorwaarden voldoet als hij, ten einde in zijn plaats te genieten van de reis of het verblijf, zolang de praktische uitvoering van deze overeenkomst nog niet is begonnen. Behalve gunstigere bepaling voor de overdragende partij, is deze verplicht de verkoper, op zijn laatst zeven dagen voor het begin van de reis of het verblijf, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, te informeren over zijn beslissing. Als het een cruise betreft, dient dit minstens twee weken voor de vertrekdatum plaats te vinden. Deze overdracht is in geen geval gebonden aan een voorafgaande toestemming van de verkoper. Artikel R211-8: Wanneer de overeenkomst een uitdrukkelijke prijsherzieningsmogelijkheid bevat, binnen de grenzen die zijn voorzien in artikel L. 211-12, dient deze overeenkomst de precieze berekeningsmodaliteiten te vermelden, zowel voor meerwaarde als voor minderwaarde van de prijsschommelingen en met name het bedrag van de vervoerskosten en de belastingen die hier betrekking op hebben, de vreemde valuta die invloed kunnen hebben op de prijs van de reis of het verblijf, het gedeelte van de prijs waarop de schommeling van toepassing is, de koers van de vreemde valuta die als referentie golden tijdens de vaststelling van de prijs die vermeld wordt in de overeenkomst.

Artikel R211-9: Wanneer de verkoper, vóór het vertrek van de koper, gedwongen is om een wijziging aan te brengen in één van de wezenlijke elementen van het contract, bijvoorbeeld een aanzienlijke prijsverhoging, en wanneer hij de verplichting tot informatieverstrekking vermeld in lid 13 van artikel R. 211-4 niet naleeft, kan de koper, onverminderd zijn aanspraken op vergoeding wegens eventueel geleden schade, en nadat hij er schriftelijk door de verkoper van op de hoogte werd gebracht middels een aangetekende brief met ontvangstbevestiging: 
-ofwel zijn contract ontbinden en onmiddellijke terugbetaling verkrijgen van de betaalde bedragen zonder aftrek van boete; 
-ofwel de wijziging aanvaarden of de vervangende reis accepteren die de koper hem heeft aangeboden; er wordt dan door de partijen een aanhangsel aan de overeenkomst getekend waarin de aangebrachte wijzigingen worden vermeld; elke prijsverlaging wordt afgetrokken van de bedragen die de koper eventueel nog dient te betalen en, als de betaling die al gedaan werd door deze laatste, hoger is dan de prijs van de gewijzigde dienstverlening, zal het teveel betaalde bedrag hem voor de vertrekdatum terugbetaald dienen te worden. Artikel R211-10: In het geval dat voorzien is in artikel L. 211-14, wanneer de verkoper de reis of het verblijf annuleert voor het vertrek van de koper, dient hij de koper hierover per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te informeren; de koper verkrijgt dan bij de verkoper, onverminderd zijn aanspraken op vergoeding wegens eventueel geleden schade, de directe terugbetaling en zonder aftrek van boete voor de al betaalde sommen; de koper ontvangt in dit geval een vergoeding die minstens gelijk is aan de boete die hij betaald zou hebben als hijzelf op deze datum zou hebben geannuleerd. 
De bepalingen van dit artikel zijn in geen geval een belemmering voor het treffen van een minnelijke schikking met betrekking tot de aanvaarding, door de koper, van een door de verkoper voorgestelde vervangende reis of verblijf. Artikel R211-11: Wanneer de verkoper, na het vertrek van de koper, niet in staat is om een hoofddeel van de in de overeenkomst voorziene diensten te leveren welke een niet te verwaarlozen percentage vertegenwoordigen van de prijs die de koper heeft betaald, dient de verkoper onmiddellijk de volgende maatregelen te nemen, onverminderd de aanspraken op vergoeding wegens eventueel geleden schade: 
-ofwel dienstverleningen aanbieden ter vervanging van de voorziene dienstverleningen en hiervoor elk eventuele toeslag op zich nemen en, als de door de koper geaccepteerde dienstverleningen van mindere kwaliteit zijn, dient de verkoper hem, onmiddellijk na zijn terugkeer, het prijsverschil terug te betalen; 
-ofwel, als hij geen enkele vervangende dienstverlening kan aanbieden of als deze door de koper om geldige redenen worden geweigerd, de koper zonder toeslag vervoerbewijzen leveren om zijn terugkeer naar het vertrekpunt of naar een andere plaats die door de twee partijen wordt geaccepteerd, te verzekeren onder vergelijkbaar beoordeelde omstandigheden. De bepalingen van het onderhavige artikel zijn van toepassing in geval van niet-naleving van de verplichting vermeld in lid 13 van artikel R.211-4.Association PowderGuides, 727, chemin du Canal, La Combe, 05600 Saint Crépin, affiliée à L'APRIAM immatriculation ATOUT France IM 073.10.0023 73800 FRANCIN
Garantie financiere: GROUPAMA 5, rue du centre 93199 NOICY LE GRAND police 4000713451/0
Assureur : R.C.P. : MMA IARD 10, bd Marie et Alexandre Oyon 72000 LE MANS
SIRET : 441 871 787 00038 APE 7911Z - TVA intracommunautaire : FR84441871787